Biodiversiteit-zone Kwakelpad Obdam

Locatie en onderzoek
Net buiten het dorp Obdam loopt het Noord-Hollandpad. Een gemarkeerde wandelroute vanaf Wieringen en/of Texel tot in het Gooi. De route loopt dwars door landerijen en landelijk gelegen dorpen. Het pad is in 2012 bekroond als het beste wandelpad van Nederland. De groene route loopt via het Kwakelpad te Obdam. Hier is een ruimte gevonden waar een biodiversiteit-zone ontwikkeld kan worden zonder de aanwezige landbouwactiviteit te verstoren, als mede werkzaamheden van het Hoogheemraadschap die te maken hebben met het waterbeheer niet te belemmeren of extra te belasten.

Door het steeds intensiever gebruik van landbouwgronden is er het laatste decennium een sterke behoefte ontstaan de ruimtes in het landschap die niet voor landbouw en wegen worden aangewend in te richten ten behoeve van een betere waterhuishouding in het poldergebied, welke noodzakelijk zijn geworden door klimatologische veranderingen. Met de aanleg van het Noord-Hollandpad is een mogelijkheid voor de bevolking gecreëerd zich te ontspannen en tevens kennis te nemen van de werkzaamheden die het Hoogheemraadschap uitvoert ter wille van een goede waterhuishouding in het mooie en afwisselende polderland.

Om de biodiversiteit te bevorderen tussen de intensief gebruikte landbouwgronden is het idee ontstaan een langdurig bloeiende plantenzone te ontwikkelen die geheel ecologisch in balans is met de aanwezige vegetatie.

Na gedegen ecologisch onderzoek op locatie, waar de bodemsoort, waterhuishouding en het plantenbestand in kaart zijn gebracht en een diepgaand literatuuronderzoek, ondersteund door de aanwezige kennis uit de praktijk naar de toe te voegen plantensoorten, is gekozen voor een aantal plantensoorten die er voor zorg dragen dat de bloeiperiode van de te ontwikkelen zone wordt verlengd tot in de late herfst.

Drie belangrijke voordelen zijn.
De biodiversiteit-zone is een gemakkelijk te onderhouden vegetatie welke een besparing in onderhoudskosten voor de beheerder kan opleveren doordat slechts éénmaal per jaar onderhoud nodig is.

De biodiversiteit-zone is een vegetatiestrook waarin een zeer lange bloeiperiode aanwezig is. In zo’n zone zal een stabiel insectenleven ontstaan die van grote waarde kan zijn voor land- en tuinbouwgewassen. Denk aan insecten zoals o.a. de sluipwesp,( een zeer goede luisbestrijder) en diverse wilde- en honingbijen. (bestuiving van gewassen).

De biodiversiteit-zone zal de belevingswaarde voor de vele wandelaars die gebruik maken van het Noord-Hollandpad versterken waardoor er een betere waardering zal ontstaan voor de beheerder van het Noord-Hollandpad.